Hand Illustration

היקף ההכשרה וחובות התלמיד

התוכנית הינה תלת שנתית וכוללת שני סמסטרים בכל שנה. סך שעות הלימוד מגיע ל 600 שעות אקדמיות של למידה תאורטית וסמינרים קליניים. במסגרת הלימודים ירכשו הלומדים ידע נרחב ומעמיק בגישות  פסיכו-דינמיות והפסיכו-פתולוגיות המרכזיות, תוך מתן דגש על הטמעת הטכניקה הקלינית בתוך המפגש הטיפול.       

ימים ושעות

הלימודים לנרשמים בשנת הלימודים תש"פ מתקיימים אחת לשבוע בימי ראשון באוניברסיטת בר אילן, על פי לוח שנת הלימודים האוניברסיטאית,
בין השעות 14:30-20:00.

חובות התלמיד

שני טיפולים נמשכים (של שנה לפחות), החל מסמסטר שני של שנה ראשונה.

התלמידים בהכשרה מחויבים במאה שעות של הדרכה אישית ע"י מדריכים בפסיכותרפיה המאושרים ע"י התוכנית בעלות של 250 ₪ לשעה.

טיפול אישי באוריינטציה דינמית שנמשך שנתיים לפחות.

חובת הגשת עבודה בתום כל קורס בהתאם לדרישות המרצה.

בסיום הלימודים על התלמיד/ה להגיש עבודה המכילה סיכום טיפול ודיון תיאורטי המבוסס על אחת הגישות הפסיכו-דינמיות.

חובת נוכחות של 80% בכל אחד מהקורסים הנלמדים בתכנית.

זכאות לתעודה 

 

לעומדים בהצלחה בדרישות התוכנית תוענק תעודה המאשרת סיום לימודי    פסיכותרפיה דינמית מטעם "תמורות– בית הספר לפסיכותרפיה" בשיתוף עם  "היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך –  אוניברסיטת בר אילן".

תכנית ההכשרה מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה הרב תחומי ועומדת בקריטריונים של האגודה לפסיכותרפיה על בסיס אישי.

עובדים במערכת החינוך קיימת אפשרות להגשה לגמול על בסיס אישי.


 

      

      

*התוכנית כפופה לשינויים