זכאות לתעודה

 

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית תוענק תעודה המאשרת סיום פסיכותרפיה דינמית מטעם "תמורות – בית הספר לפסיכותרפיה    בשיתוף עם "היחידה לפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר- אילן".

התאמת התלמיד ללימודים תיבחן ע"י סגל ההוראה והנהלת התכנית

לאורך כל מסלול הלמידה. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט
על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות
ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות.

אי הגשת עבודות כנדרש וסיום כל החובות במועד,תפגע בזכאות לתעודה/אישור סיום.

אי הסדרת תשלום או חוב יפגעו בזכאות לתעודה/אישור סיום הלימודים.

חיסורים מעל המכסה המותרת יפגעו בזכאות לתעודה.

על התלמיד חלה חובת נוכחות מלאה בכל שעות הלימוד בתכנית.


במקרים חריגים ניתן להיעדר עד ל- 10% משעות הלימוד, כנגד הצהרה בכתב של התלמיד המסבירה את סיבת היעדרותו.

היעדרות של עד ל- 10% נוספים משעות הלימוד בתכנית, תתאפשר רק כנגד אישור מגורם מוסמך, כגון אישור מרופא או אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל. 

על התלמיד להודיע מראש על היעדרותו לבית הספר. 

נוהל זה חל על כלל תלמידי התכנית , ללא יוצא מן הכלל, לרבות תלמידות אשר ילדו במהלך הלימודים.