נהלים וסדרי הרשמה

ההרשמה לבית- הספר כוללת חמישה מרכיבים: מילוי טופס הרשמה מקוון למועמד, העברת תעודות המעידות על השכלה, העברת שני מכתב המלצה, שליחת תמונת פספורט, ותשלום דמי רישום.

טופס הרשמה

מילוי טופס הרשמה למועמד

 

קורות חיים מקצועיים

 

קורות חיים אישיים

עד 2,000 מילים של ביוגרפיה הרלוונטית ללימודי הפסיכותרפיה

(לא cv)

 

תעודות השכלה

על המועמד לשלוח למייל info@temurot.com תעודות המעידות על השכלה

 

המלצות

שני מכתבי המלצה משני אנשי טיפול או ייעוץ המכירים את המועמד. את ההמלצות יש לשלוח למייל info@temurot.com

תמונת פספורט יש לשלוח למייל info@temurot.com

דמי רישום

דמי רישום בסך 350 ש"ח . יש לבצע העברה של התשלום ישירות לחשבון התכנית

ולשלוח אסמכתא על התשלום למייל : info@temurot.com

פרטי בנק:  תמורות בית - ספר לפסיכותרפיה, בנק מזרי טפחות, סניף 414 בר- אילן, מס' חשבון:572788

 

יודגש כי דמי הרישום אינם מוחזרים בשום שלב בתהליך ואינם מהווים חלק משכר הלימוד.

חובת המועמד לוודא את קבלת החומרים על ידי מזכירות בית- הספר .

בית - הספר לא ידון בבקשת ממועמד ללא הסדרת כל הליך הרישום במלואו

לידיעת המועמד:

פתיחת שנת הלימודים מותנית במספר מינימלי של משתתפים, וע"פ קביעתה של הנהלת

תמורות, בית ספר לפסיכותרפיה.
שנת הלימודים השנייה והשלישית בתכניות רב-שנתיות תלויה אף היא במספר התלמידים הממשיכים.

 

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים יש להודיע בכתב או במייל לבית ספר תמורות.
במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים לא יוחזרו כספי שכר הלימוד.  

רק במקרה של ביטול תכנית ע"י בית הספר, יוחזר שכר הלימוד במלואו, לרבות דמי הרישום. 

ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה על כל שלביה.

בעלי הנתונים המתאימים יוזמנו להמשך תהליך המיון – ראיון קבוצתי / ראיון אישי, לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

מספר המקומות בתכנית הינו מוגבל.