נהלים וסדרי הרשמה

ההרשמה לבית- הספר כוללת חמישה מרכיבים: מילוי טופס הרשמה מקוון למועמד, העברת תעודות המעידות על השכלה, העברת  שני מכתב המלצה, שליחת תמונת פספורט, ותשלום דמי רישום.

טופס הרשמה

 

תעודות השכלה

על המועמד לשלוח למייל info@temurot.com תעודות המעידות על השכלה

 

המלצות

שני מכתבי המלצה משני אנשי טיפול או ייעוץ המכירים את המועמד . את הההמלצות יש לשלוח למייל info@temurot.com

תמונת פספורט

יש לשלוח למייל info@temurot.com

דמי רישום

דמי רישום בסך 300 ש"ח . את הטופס לתשלום יש לשלוח למייל info@temurot.com

ולוודא את קבלתו במייל חוזר. עם ביצוע התשלום תשלח אליכם קבלה למייל.

 

יודגש כי דמי הרישום אינם מוחזרים בשום שלב בתהליך ואינם מהווים חלק משכר הלימוד.

חובת המועמד לוודא את קבלת החומרים על ידי מזכרות בית- הספר .

בית - הספר לא ידון בבקשת ממועמד ללא הסדרת כל הליך הרישום במלואו

לידיעת המועמד:

פתיחת שנת הלימודים מותנית במספר מינימלי של משתתפים, וע"פ קביעתה של הנהלת

תמורות, בית ספר לפסיכותרפיה.
שנת הלימודים השנייה והשלישית בתכניות רב-שנתיות תלויה אף היא במספר התלמידים הממשיכים.

 

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים יש להודיע בכתב או במייל לבית ספר תמורות.
- במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים לא יוחזרו כספי שכר הלימוד.  

רק במקרה של ביטול תכנית ע"י בית הספר, יוחזר שכר הלימוד במלואו, לרבות דמי הרישום.  

ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה על כל שלביה.

בעלי הנתונים המתאימים יוזמנו להמשך תהליך המיון – ראיון קבוצתי / ראיון אישי, לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

מספר המקומות בתכנית הינו מוגבל.