זכאות לתעודה

  • לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית החל משנת הלימודים תשע"ט תוענק תעודה המאשרת סיום לימודי פסיכותרפיה דינמית מטעם "תמורות – בית הספר לפסיכותרפיה"  בשיתוף עם היחידה לפיתוח מקצועי אוניברסיטת בר אילן

  • התאמת התלמיד ללימודים תיבחן ע"י סגל ההוראה והנהלת התכנית לאורך כל מסלול הלמידה. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות.

  • אי הגשת עבודות כנדרש וסיום כל החובות במועד, תעכב זכאות לתעודה/אישור סיום.

  • אי הסדרת תשלום או חוב יפגעו בזכאות לתעודה/אישור סיום הלימודים

  • חיסורים מעל המכסה המותרת יפגעו בזכאות לתעודה:

  • על התלמיד חלה חובת נוכחות מלאה בכל שעות הלימוד בתכנית. במקרים חריגים ניתן להיעדר עד ל- 10% משעות הלימוד, כנגד הצהרה בכתב של התלמיד המסבירה את סיבת היעדרותו.

  • היעדרות של עד ל- 10% נוספים משעות הלימוד בתכנית, תתאפשר רק כנגד אישור מגורם מוסמך, כגון אישור מרופא או אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל. 

  • על התלמיד להודיע מראש על היעדרותו לבית הספר.. 

  • נוהל זה חל על כלל תלמידי התוכנית , ללא יוצא מן הכלל, לרבות תלמידות אשר ילדו במהלך הלימודים.